torstai 27. syyskuuta 2012

Toimin lasten ja nuorten valtuutettunaMenin sitten allekirjoittamaan Allianssin masinoiman Huoneentaulun. Mitäs tää sit tarkoittaa? No nyt olen sitoutunut seuraaviin asioihin:


Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu 2012 - 2016


Toimin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden puolesta siten, että

1. YHDENVERTAINEN KOHTELU: KETÄÄN EI KIUSATA
- Lapsia ja nuoria ei syrjitä eikä kiusata heidän kielensä, etnisen taustansa, ihonvärinsä, uskontonsa, vammaisuutensa, seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai minkään muunkaan syyn takia.
MITÄ TEEN? TUTUSTUN KUNNASSA TEHTÄVÄÄN PÄIVÄKOTI- JA KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISYYN.
2. LAPSET JA NUORET VOIVAT OSALLISTUA JA VAIKUTTAA
- Lapset ja nuoret saavat mielekkäitä ja todellisia vaikuttamisen paikkoja ja välineitä päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan toiminnassa.
- Lasten ja nuorten vaikuttajaryhmät ovat mukana laajasti kunnan päätöksenteossa.
- Lapsille ja nuorille tiedotetaan kunnan asioista ja palveluista ymmärrettävällä tavalla.
- Lasten ja nuorten kokemuksia palveluista kartoitetaan ja hyödynnetään.
- Kunnan aikuiset arvostavat lasten ja nuorten mielipiteitä.
MITÄ TEEN? TUTUSTUN KUNTANI NUORTEN VAIKUTTAJARYHMIIN JA NIIDEN TOIMINTAAN.
3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN
- Neuvolan sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut vastaavat säännösten vaatimuksia.
- Perheet saavat ajoissa tukea - esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua.
- Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannassa.
- Järjestöt, vanhemmat ja kunnan palvelut tekevät hyvää yhteistyötä.
MITÄ TEEN? PEREHDYN KOULUTERVEYSKYSELYN KUNTA- JA KOULUKOHTAISIIN TULOKSIIN.
4. SUUNNITTELU YLITTÄÄ HALLINNONALOJEN RAJAT
- Kaikki hallinnonalat osallistuvat valtuustolle valmisteltavan lastensuojelulain
12 §:n mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman valmisteluun.
- Lapset ja nuoret ovat mukana ohjelman valmistelussa.
- Kunnan päätösten vaikutukset lapsiin ennakoidaan ja arvioidaan.
- Eri hallinnonalat toimivat sujuvasti yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi.
MITÄ TEEN? OTAN SELVÄÄ JA OSALLISTUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMAN LAADINTAAN.
5. AIKUISILLA ON AIKAA LAPSILLE
- Päiväkotien ja koulujen ryhmät ovat riittävän pieniä ja aikuisilla on tarpeeksi aikaa lapsille.
- Kuntani tarjoaa lasten kokopäivähoidon lisäksi riittävästi myös osapäiväistä varhaiskasvatusta.
- Kunnassa on riittävästi koulujen kerho- ja iltapäivätoimintaa.
MITÄ TEEN? VIERAILEN PÄIVÄKODISSA JA KOULUSSA, KESKUSTELEN LASTEN JA NUORTEN SEKÄ HEIDÄN KANSSAAN TOIMIVIEN AIKUISTEN KANSSA.
6. LAPSET SAAVAT HYVÄÄ RUOKAA
- Päiväkoti- ja kouluruokailuun on varattu riittävästi määrärahoja ja ruokahetkeen
riittävästi aikaa.
- Lasten ja nuorten mielipiteitä ruokailusta selvitetään ja ne otetaan huomioon
päätöksenteossa.

MITÄ TEEN? KÄYN KOULUSSA SYÖMÄSSÄ.
7. NUORTEN OHJAUS TOIMII
- Yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa on riittävästi resursseja opinto- ohjaukseen.
- Etsivää nuorisotyötä, moniammatillista yhteistyötä, nuorten työpajoja tuetaan.
- Tarjotaan palveluja, joilla varmistetaan jokaisen nuoren pääsy peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.

MITÄ TEEN?
 TUTUSTUN KUNTANI TYÖPAJATOIMINTAAN JA ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN.
8. MONIPUOLISIA JA EDULLISIA HARRASTUKSIA ON TARJOLLA
- Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus ainakin yhteen mielekkääseen harrastukseen.
- Kuntani nuorisotyölle sekä nuoriso- ja liikuntajärjestöille on riittävät resurssit.
- Järjestöjen, nuorisotyön ja koulun välistä yhteistyötä lisätään.
- Kunnassa on toimivat lähiliikunta- ja leikkipaikat, koulujen pihat sekä puistot.
- Lasten ja nuorten liikunta on kunnan liikuntatoimen painopisteenä.
- Kirjasto on lapsia ja nuoria lähellä.

MITÄ TEEN? TUNNEN KUNTANI LIIKUNTA- JA NUORISOTYÖN SEKÄ JÄRJESTÖTOIMINNAN RESURSSIT.
9. AIKUISTEN ASENNE ON KOHDALLAAN
- Lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ja päättäjiä koulutetaan,
niin että heidän kykynsä lasten ja nuorten kohtaamiseen paranevat.
- Ystävällinen ja arvostava kohtelu on lasten ja nuorten oikeus.

MITÄ TEEN? OSALLISTUN LASTEN JA NUORTEN KOHTAAMISTA JA OSALLISTUMISTA EDISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN.
10. PALVELUT OVAT LÄHELLÄ JA LIIKENNE TOIMII
- Palvelut ovat lähellä niin, että lapset ja nuoret voivat itse liikkua turvallisesti kouluun ja harrastuksiin.
- Kevyen liikenteen väylien rakentamiseen investoidaan.
- Kunnassa on riittävästi edullista joukkoliikennettä lasten ja nuorten tarpeisiin.
- Kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon
lasten ja nuorten tarpeet.

MITÄ TEEN? OSALLISTUN LASTEN KOULUTIEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTIIN.
11. LASTEN SUOJELU ON LAADUKASTA

- Lastensuojelu on kunnassa laadukasta ja suunnitelmallista:
osaavia sosiaalityöntekijöitä on riittävästi.
- Lastensuojelun painopiste siirretään korjaavasta ehkäisevään lastensuojeluun.
- Varmistetaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten perhehoidon toimintaedellytykset.

MITÄ TEEN? TUTUSTUN KUNTANI LASTENSUOJELUN TILANTEESEEN.
12. TYÖ JA PERHE SOVITTUU YHTEEN
- Oma kunta on esimerkillinen perheystävällinen työnantaja,
jossa mahdollistetaan monipuolisesti erilaiset joustomahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

MITÄ TEEN? OTAN ASIAN ESILLE KUN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIAA KÄSITELLÄÄN. 
Oon myös nyt lisännyt tämän sitoutumiseni tonne mun vaalilupauksiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti